Totes les preguntes i respostes que puguis tenir sobre la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI)

Què és la LISMI?
Què significa fer contractació social?
Què és el servei d’Intermediació Laboral?
Quines ajudes dóna la Generalitat de Catalunya per la contractació social?

Com puc obtenir el certificat que indica que compleixo amb la LISMI?
Què és el Certificat d’Excepcionalitat?
Com puc tramitar el Certificat d’Excepcionalitat?
Quant temps triga l’aprovació del Certificat d’Excepcionalitat?
Per quins motius puc sol•licitar el Certificat d’Excepcionalitat?
Quan ja tinc el Certificat d’Excepcionalitat, a través de quines vies puc complir la LISMI?

Quins temps de vida té el Certificat d’Excepcionalitat?


  Què és la LISMI?

La Llei 12/82 d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI) obliga a les empreses de més de 50 treballadors a integrar, a la seva plantilla, a una persona amb certificat de discapacitat. Es a dir, cada empresa major de 50 treballadors s’ha de reservar el 2% dels seus llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Les persones que tenen aquest certificat poden tenir diferents tipus de discapacitats: física, psíquica i sensorial. També s’inclou a les persones que tenen trastorns de salut mental.

Què significa fer contractació social?

Per complir la LISMI, sense tenir el Certificat d’Excepcionalitat, s’ha de contractar a treballadors que tinguin el certificat de discapacitat. Com diu la Llei, s’ha de contractar al 2% de la plantilla amb discapacitat, sempre que compleixi els requisits que es demanen per aquests llocs de treball.

Els serveis d’inserció laboral són els que s’encarreguen de proporcionar candidats amb aquest certificat que poden ser treballadors potencials de la seva empresa. En aquests serveis es rep l’assessorament necessari per a que pugi comptar amb el millor candidat.

Un dels objectius principals de la LISMI és la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat, i per això la Fundació Joia compta amb el servei especialitzat d’Intermediació Laboral que l’assessorarà sobre la contractació social.

Què és el servei d’Intermediació Laboral?

El servei d’Intermediació Laboral està format per insertors dels diferents serveis de la Fundació Joia. Ells s’encarreguen de que la seva empresa pugi desenvolupar les accions adequades per complir l’objectiu de la LISMI i així complir la Llei i, a més, s’encarrega de proporcionar-li una borsa de candidats amb certificat de discapacitat que compleixin les característiques necessàries que demana el perfil vacant de la seva empresa.

El servei d’Intermediació laboral de Joia ofereix:

 • Assessorament sobre subvencions de treball
 • Procés de formació del candidat
 • Procés de selecció i intermediació del candidat
 • Seguiment i avaluació del desenvolupament del candidat al lloc de feina.

Quines ajudes dóna la Generalitat de Catalunya per la contractació social?

A més, la Generalitat de Catalunya dóna ajudes per la contractació per  temps indefinit, a temps parcial i/o laboral a jornada complerta dels treballadors amb certificat de discapacitat:

 • Contractació indefinida de persones amb discapacitat que provinguin de l’atur: màxim de 3.907 euros.
 • Contractació indefinida de persones amb certificat de discapacitat provinents d’un enclavament laboral: màxim 7.814 euros.
 • Transformació de contractes vigents temporals a contractes indefinits per a persones amb certificat de discapacitat.
 • Deducció de quota íntegra de societats en la quantia de 6.000 euros per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb certificat de discapacitat, contractats per temps indefinit, respecte de la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat de l’exercici immediatament anterior al contracte indicat.
 • Bonificacions a les quotes empresarials a la Seguretat Social, depenent del tipus de contracte i del grau de discapacitat.

Per aconseguir aquests beneficis l’empresa ha de mantenir el lloc de treball durant un mínim de tres anys, ha de fer un contracte per escrit en un model oficial i ha de pagar el salari mínim interprofessional establert pel conveni.

Com puc obtenir el certificat que indica que compleixo amb la LISMI?

Per obtenir un certificat conforme la seva empresa compleix amb el percentatge de reserva de lloc de treball per a persones discapacitades (2%) al tenir més de 50 treballadors, ha d’efectuar la seva sol•licitud a la Direcció General de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb la següent documentació:

 • Últim butlletí de cotització model TC2
 • Dotze últims butlletins de cotització model TC1
 • Els contractes de treball dels treballadors amb certificat de discapacitat.

Tot això s’ha d’enviar a l’adreça:
Sepúlveda, 148-150 4t Planta
08011 Barcelona T. 93 228 57 57

Què és el Certificat d’Excepcionalitat?

Quan la seva empresa, per motius excepcionals, no pot complir la LISMI i té més de 50 treballadors, ha d’aconseguir un Certificat d’Excepcionalitat.
D’acord amb l’article 2.1 del Reial Decret 364/2005, del 8 d’abril (BOE 94, 20 d’abril 2005), “s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional en el compliment de la LISMI que fixa la quota de reserva del 2% a favor de persones discapacitades en empreses de 50 o més treballadors”.

Com puc tramitar el Certificat d’Excepcionalitat?

Aquest certificat es tramita a través de la Direcció General de Treball que depèn de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, depèn del Departament d’Empresa i Ocupació i de les oficines de Serveis Públics d’Ocupació Estatal (INEM).

La sol•licitud d’Excepcionalitat ha d’anar acompanyada de la sol•licitud d’aplicació de les mesures alternatives que es vulguin aconseguir junt amb:

 • Els poders del representant de l’empresa.
 • Especificació del càrrec o representació de l’empresa.
 • Memòria explicativa de les causes de la dificultat de l’empresa per incorporar treballadors amb certificat de discapacitat a la seva plantilla.
 • Documentació acreditativa d’aquesta comunicació.

Un cop s’ha reunit tota la informació anterior s’ha d’omplir el document: ‘Sol•licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, tècnic, organitzatiu o econòmic’ que el Departament d’Empresa i Ocupació posa a la seva disposició al web: www.20gencat.cat/treball

El Certificat d’Excepcionalitat s’ha de sol•licitar al Director General de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a l’adreça:
Sepúlveda, 148-150 4t Planta
08011 Barcelona T. 93 228 57 57

Quant temps triga l’aprovació del Certificat d’Excepcionalitat?

La Direcció General de Relacions Laborals o els serveis públic d’ocupació, segons de qui sigui la competència, s’encarreguen i es resoldrà en una mateixa resolució administrativa.

L’aprovació del Certificat d’Excepcionalitat pot ser vàlida si es posa en coneixement públic el lloc de treball sense trobar candidats idonis per cobrir el lloc i les agències de col•locació o els serveis públics no poden atendre l’oferta. Poden trigar fins a dos mesos en rebre una contestació. Transcorreguts aquests dos mesos sense contestació, s’entén que es concedeix per un silenci administratiu.

Per quins motius puc sol•licitar el Certificat d’Excepcionalitat?

Pot sol•licitar el Certificat d’Excepcionalitat si al•lega raons de caràcter productiu, organitzatiu i tècnic i ha de presentar la documentació acompanyada de la documentació que justifiqui les causes que al•lega la seva empresa. El termini de contestació és de tres mesos. Transcorreguts aquest temps sense contestació, s’entén que el concedeixen per silenci administratiu.

Quan ja tinc el Certificat d’Excepcionalitat, a través de quines vies puc complir la LISMI?

Un cop adquirit el Certificat d’Excepcionalitat té tres vies per complir la LISMI:

1.    Contractació de serveis que ofereixi un centre especial de treball. La Fundació Joia disposa de l’empresa d’economia social que ofereix serveis de disseny i missatgeria com: reprografia, gran format, digitalització, web to print i transport urgent. Treballen més de 50 professionals que conviuen amb un trastorn de salut mental on reben una formació constant. Fomentem la inserció laboral en salut mental i acompanyem al professional i a l’empresa en el procés de salt  de l’empresa protegida a l’ordinària. Fabriquem productes sota la màxima qualitat i estudiem constantment el mercat per oferir el millor servei.

Les línees de negoci d’Apunts són:

Disseny
Assessorament, gestió i manipulació integral de la comunicació gràfica en papereria corporativa, publicacions i material publicitari. Assessorament i disseny  en web corporatiu i dinamització en SEO.

Web to print
Disseny, implantació i gestió de web to print per gestionar materials de papereria corporativa. A través del nostre web o d’intranets amb aplicacions específiques.

Gran format
Sistema d’impressió en alta qualitat sobre una gran varietat de superfícies, mides i suports com vidre, foams, estands i vinils que permeten crear plataformes, expositors o cartells.

Reprografia
Gestió i manipulació de la producció de còpies làser, fotocopies i enquadernacions de materials impresos.

Digitalització
Gestió de la conversió d’originals a format digital. Captura fotogràfica de textos, imatges i objectes mitjançant un sistema d’ escanejat.

Missatgeria
Agència de missatgeria oficial de la xarxa nacional de transport urgent ASM. Recepció i enviament de paquets nacionals i internacionals.


La facturació haurà de ser equivalent a tres cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual, ja que suposa la creació indirecta d’un lloc de treball per a persones amb certificat de discapacitat.

Pot contractar els serveis a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2.    Donació econòmica a una fundació de persones amb discapacitat. Pot fer una donació a la Fundació Joia on els seus diners es destinaran a la inserció social i laboral de persones que pateixen un trastorn mental. Una situació que afecta a una de cada quatre persones al món.

Aquesta donació computa com la creació de llocs de treball a favor de les persones amb certificat de discapacitat d’acord amb l’article 2.3 del Reial Decret 364/2005, del 8 d’abril. La donació ha de ser equivalent al 1,5 del IPREM anual.

A més, amb aquesta donació té dret  a reduir la quota íntegra de l’impost de societats, el 35% de la base de la deducció, d’acord a l’article 20.1 de la Llei 49/2002 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002) de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

També pot reduir la quota íntegra de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF), del 25% de la base de la deducció, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002, del 2 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002).

Pot posar-se en contacte amb la Fundació Joia al web:
www.fundaciojoia.org

3.    Enclavaments laborals entre l’empresa i un centre especial de treball per la realització d’obres o serveis que guarden relació directa amb l’activitat normal de l’empresa. Pot fer enclavaments laborals amb l’empresa d’economia social Apunts. Un grup de persones amb certificat de discapacitat, i que pertanyen al centre especial de treball, es desplacen temporalment al centre de treball de l’empresa col•laboradora.

Pot contractar els serveis a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Quins temps de vida té el Certificat d’Excepcionalitat?

El Certificat de d’Excepcionalitat té una durada màxima de 3 anys, després d’aquest període serà necessari sol•licitar una nova declaració d’excepcionalitat.

 

 

 

logo apunts

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

financament next geneneration catalunya generalitar catalunya